spacer
Overenskomst for byggefagEn treårig overenskomst for de 80.000 ansatte i byggeriet er forhandlet på plads


Dansk Byggeri mener der er tale om en ansvarlig overenskomst, der bør sikre, at byggeriet fastholder den positive udvikling. Dansk Byggeri, som repræsenterer 6.300 virksomheder blev enige med forhandlerne fra fagforbundene 3F og TIB (Træ-Industri-Byg) om nye overenskomster på byggeriets områder gældende fra 1. marts og 3 år frem.

- Det er meget glædeligt, at parterne i byggeriet har arbejdet sig frem til en ansvarlig løsning. Vi har været nødt til at finde en balance, som fastholder konkurrenceevne, høj beskæftigelse og en fortsat høj aktivitet. Og jeg mener, at det er en ansvarlig aftale der er blevet indgået, og som også bør forpligte i de kommende lokale lønforhandlinger til at udvise en tilsvarende ansvarlighed, siger formand for Dansk Byggeri, Povl Christensen.

De overenskomster, som nu er forhandlet på plads, gælder for træ, mur og industri, og resultatet vil danne grundlag for alle øvrige overenskomster indenfor byggeriets område, eksempelvis malere, gulvlæggere m.fl.

- Vi har fået en ramme, som skaber betingelser for en positiv udvikling. Aftalen sikrer en forsvarlig lønudvikling med særlig fokus på efteruddannelse. Vi hæfter os især ved, at vi har opnået et spring frem på det efterslæb, som byggeriet har haft på s/h-betaling og betaling under arbejdsrelateret fravær, siger John Larsen, formand for BAT-kartellet på vegne af fagforbundene.

HOVEDELEMENTER I FORLIGET
Fornyelse af overenskomsterne mellem Dansk Byggeri, 3F og TIB
Overenskomsterne fornys for en tre-årig periode. Det er endvidere aftalt, at forhandlingsresultaterne indgår i det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond
Parterne i bygge- og anlægsbranchen etablerer en udviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes efter- og videreuddannelse. Fondens midler kan anvendes til bl.a. almen faglig efter- og videreuddannelse, styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder og kampagner målrettet uddannelsesplanlægning i virksomhederne.

Indbetalinger til nuværende uddannelsesfonde indgår i Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond.
Med virkning fra 1. januar 2008 indbetaler virksomhederne 260,- kroner per medarbejder om året. Beløbet forhøjes 1. januar 2009 til 520,- kroner per medarbejder om året.

Samarbejde og arbejdsmiljø
Parterne er enige om snarest at optage drøftelse med henblik på at modernisere og udvikle overenskomsternes tillidsmandsregler. Der kan endvidere drøftes muligheder for valg af tillidsmænd på tværs af de forskellige faggrupper, ligesom der skal optages forhandlinger om en styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet i branchen. Herudover skal der være mulighed for at indføre bestemmelser om adgang til ved lokal aftale mellem virksomheden og tillidsmanden at aftale at fravige eller supplere overenskomstens arbejdstidsregler.

Seniorpolitik
Parterne har aftalt mulighed for, at medarbejdere over 60 år kan gå på nedsat arbejdstid med lønkompensation.

Lønforhold
Timelønssatserne forhøjes 1. marts 2007 med 3,00 kroner i timen, fra 1. marts 2008 med 2,50 kroner i timen og fra 1. marts 2008 med 2,50 kroner i timen. Overenskomstmæssige genetillæg (forskudt tid og holddrift) forhøjes med 3 % i hvert overens-komstår.
Gældende priskuranter forhøjes med 3 % hvert overenskomstår.
Mindstelønnen til elever forhøjes med 3,5 % i hvert overenskomstår.

Pension
Pensionsbidraget forhøjes 1. juli 2007 med 0,6 % og fra 1. juli 2008 med yderligere 0,6 %. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af forhøjelsen og medarbejderne 1/3. Herudover indføres en bestemmelse om, at der indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere under de 14 ugers barselsorlov.

Sygdom og tilskadekomst
Den overenskomstmæssige sygeløn forhøjes med i alt 10 kroner over 3 år, fordelt med en stigning på 4 kroner i timen i 2007, 3 kroner i timen i 2008 og 3 kroner i timen i 2009. Arbejdsgiverperioden for betaling af sygeløn under fravær på grund af tilskadekomst udvides fra 4 uger til 8 uger.

Barsel
Den overenskomstmæssige barselsløn forhøjes med i alt 10 kroner over tre år, fordelt med 4 kroner i timen i 2007, 3 kroner i timen i 2008 og 3 kroner i timen i 2009. Endvidere udvides virksomhedens betaling under forældreorlov fra de nuværende 6 uger efter udløbet af barselsorloven til 9 uger efter barselsorloven.
Betalingen under den udvidede orlov skal fordeles mellem forældrene med tre uger til hver, bl.a. således at såfremt én af forældrene ikke holder den orlov, der er reserveret til den enkelte forælder, bortfalder betalingen.

Søgnehelligdags- og feriefridagsregler
Søgnehelligdags- og feriefridagsopsparingen forhøjes til 6,25 % i 2007, 6,65 % i 2008 og 6,90 % i 2009.
Forskudsbeløbene stiger til 850 kroner til voksne arbejdere og 525 kroner til ungarbejdere. Restbeløbene fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen kan som hidtil udbetales enten kontant ved årets udgang eller - som noget nyt - indbetales som ekstraordinært pensionsbidrag.

Tilpasningsforhandlinger
Der indføres bestemmelser om, at når et nyt medlem bliver overenskomstdækket kan forbundet begære afholdt tilpasningsforhandlinger.
Formålet med tilpasningsforhandlingerne er at undersøge, hvorledes medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold kan indpasses i overenskomsterne.

-sbo


Dansk Byggeri mener der er tale om en ansvarlig overenskomst, der bør sikre, at byggeriet fastholder den positive udvikling. Dansk Byggeri, som repræsenterer 6.300 virksomheder blev enige med forhandlerne fra fagforbundene 3F og TIB (Træ-Industri-Byg) om nye overenskomster på byggeriets områder gældende fra 1. marts og 3 år frem.

- Det er meget glædeligt, at parterne i byggeriet har arbejdet sig frem til en ansvarlig løsning. Vi har været nødt til at finde en balance, som fastholder konkurrenceevne, høj beskæftigelse og en fortsat høj aktivitet. Og jeg mener, at det er en ansvarlig aftale der er blevet indgået, og som også bør forpligte i de kommende lokale lønforhandlinger til at udvise en tilsvarende ansvarlighed, siger formand for Dansk Byggeri, Povl Christensen.

De overenskomster, som nu er forhandlet på plads, gælder for træ, mur og industri, og resultatet vil danne grundlag for alle øvrige overenskomster indenfor byggeriets område, eksempelvis malere, gulvlæggere m.fl.

- Vi har fået en ramme, som skaber betingelser for en positiv udvikling. Aftalen sikrer en forsvarlig lønudvikling med særlig fokus på efteruddannelse. Vi hæfter os især ved, at vi har opnået et spring frem på det efterslæb, som byggeriet har haft på s/h-betaling og betaling under arbejdsrelateret fravær, siger John Larsen, formand for BAT-kartellet på vegne af fagforbundene.

HOVEDELEMENTER I FORLIGET
Fornyelse af overenskomsterne mellem Dansk Byggeri, 3F og TIB
Overenskomsterne fornys for en tre-årig periode. Det er endvidere aftalt, at forhandlingsresultaterne indgår i det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond
Parterne i bygge- og anlægsbranchen etablerer en udviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes efter- og videreuddannelse. Fondens midler kan anvendes til bl.a. almen faglig efter- og videreuddannelse, styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder og kampagner målrettet uddannelsesplanlægning i virksomhederne.

Indbetalinger til nuværende uddannelsesfonde indgår i Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond.
Med virkning fra 1. januar 2008 indbetaler virksomhederne 260,- kroner per medarbejder om året. Beløbet forhøjes 1. januar 2009 til 520,- kroner per medarbejder om året.

Samarbejde og arbejdsmiljø
Parterne er enige om snarest at optage drøftelse med henblik på at modernisere og udvikle overenskomsternes tillidsmandsregler. Der kan endvidere drøftes muligheder for valg af tillidsmænd på tværs af de forskellige faggrupper, ligesom der skal optages forhandlinger om en styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet i branchen. Herudover skal der
være mulighed for at indføre bestemmelser om adgang til ved lokal aftale mellem virksomheden og tillidsmanden at aftale at fravige eller supplere overenskomstens arbejdstidsregler.

Seniorpolitik
Parterne har aftalt mulighed for, at medarbejdere over 60 år kan gå på nedsat arbejdstid med lønkompensation.

Lønforhold
Timelønssatserne forhøjes 1. marts 2007 med 3,00 kroner i timen, fra 1. marts 2008 med 2,50 kroner i timen og fra 1. marts 2008 med 2,50 kroner i timen. Overenskomstmæssige genetillæg (forskudt tid og holddrift) forhøjes med 3 % i hvert overens-komstår.
Gældende priskuranter forhøjes med 3 % hvert overenskomstår.
Mindstelønnen til elever forhøjes med 3,5 % i hvert overenskomstår.

Pension
Pensionsbidraget forhøjes 1. juli 2007 med 0,6 % og fra 1. juli 2008 med yderligere 0,6 %. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af forhøjelsen og medarbejderne 1/3. Herudover indføres en bestemmelse om, at der indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere under de 14 ugers barselsorlov.

Sygdom og tilskadekomst
Den overenskomstmæssige sygeløn forhøjes med i alt 10 kroner over 3 år, fordelt med en stigning på 4 kroner i timen i 2007, 3 kroner i timen i 2008 og 3 kroner i timen i 2009. Arbejdsgiverperioden for betaling af sygeløn under fravær på grund af tilskadekomst udvides fra 4 uger til 8 uger.

Barsel
Den overenskomstmæssige barselsløn forhøjes med i alt 10 kroner over tre år, fordelt med 4 kroner i timen i 2007, 3 kroner i timen i 2008 og 3 kroner i timen i 2009. Endvidere udvides virksomhedens betaling under forældreorlov fra de nuværende 6 uger efter udløbet af barselsorloven til 9 uger efter barselsorloven.
Betalingen under den udvidede orlov skal fordeles mellem forældrene med tre uger til hver, bl.a. således at såfremt én af forældrene ikke holder den orlov, der er reserveret til den enkelte forælder, bortfalder betalingen.

Søgnehelligdags- og feriefridagsregler
Søgnehelligdags- og feriefridagsopsparingen forhøjes til 6,25 % i 2007, 6,65 % i 2008 og 6,90 % i 2009.
Forskudsbeløbene stiger til 850 kroner til voksne arbejdere og 525 kroner til ungarbejdere. Restbeløbene fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen kan som hidtil udbetales enten kontant ved årets udgang eller - som noget nyt - indbetales som ekstraordinært pensionsbidrag.

Tilpasningsforhandlinger
Der indføres bestemmelser om, at når et nyt medlem bliver overenskomstdækket kan forbundet begære afholdt tilpasningsforhandlinger.
Formålet med tilpasningsforhandlingerne er at undersøge, hvorledes medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold kan indpasses i overenskomsterne.

-sbo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden