spacer
Ingen købere til samlet Consenta-selskab

HT Defta A/S er trådt i betalingsstandsning – LB Pavilloner konkurs

HT Defta A/S, det 100 procent ejede datterselskab af Consenta Holding, der i november blev erklæret konkurs ved skifteretten i Slagelse, er trådt i betalingsstandsning.

Da HT Defta A/S har adresse på Lokes Allé i Horsens, er betalingsstandsningen sket ved anmeldelse til skifteretten i Horsens.

Advokat Henning Hansen, der er kurator i konkursramte Consenta Holding, er af retten beskikket som tilsyn med betalingsstandsningen.

I HT Defta er de fleste af selskabets afdelinger/divisioner afhændet, og der er accepterede tilbud på køb af selskabets ejendomme i Svenstrup og på Lokes Allé i Horsens. Danske Trælast har tidligere købt to afdelinger, og afdelingen i Esbjerg, Danwo/Johan Olsen, er overtaget af en gruppe medarbejdere.

Afdelingen i Vejle er afhændet med 28. februar d.å. som overtagelsesdag.

Advokat Henning oplyser, at det for salg af de enkelte dele af selskabet har været afgørende, at det har kunnet ske på going koncern basis. HT Defta har således i forbindelse med handlerne måttet påtage sig edb- og regnskabsmæssige funktioner, da de til dels har været udført for hele koncernen fra HT Defta. Disse forpligtelser videreføres i betalingsstandsningen.

- Årsagen til betalingsstandsningen er, at det ikke har været muligt at finde købere, der var indstillet på at videreføre et samlet HT Defta.


- Den eneste mulige løsning har herefter været at gennemføre de allerede igangværende bestræbelser på at afhænde selskabets enkelte afdelinger/divisioner som going koncern. Da det stod klart, at selskabets underbalance ved gennemførelse af sådanne salg ikke ville kunne dækkes af de finansierende banker, blev betalingsstandsningen nødvendig, siger Henning Hansen.

Han oplyser videre, at formålet med betalingsstandsningen er at opfylde selskabets forpligtelser i forbindelse med de allerede indgåede salgsaftaler for derigennem at opnå størst muligt provenu til kreditorerne.

I Consenta Holding er Grønvold & Schou, Palsgaard Træ og LB Udlejning afhændet.

Salgsbestræbelserne er ikke lykkedes, hvad angår LB Pavilloner, og kurator Henning Hansen har derfor på vegne af konkursboet Consenta Holding indgivet konkursbegæring mod LB Pavilloner, der som følge heraf ved dekret afsagt af skifteretten i Herning er gået konkurs, og Henning Hansen er beskikket som kurator.

Samtlige medarbejdere, der ikke følger med i de afdelinger/divisioner, som er solgt, er allerede opsagt. Til dækning af privilegerede lønforpligtelser er der afsat ca. 5 mio. kr. i afviklingsperioden.

Samtlige selskabets faste ejendomme og provenuerne af disses salg er pantsat til de finansierende banker, hvilket også gælder for driftsinventar og materiel.

Udestående debitorer vil efter 28. februar d.å. blive inddrevet af tilsynet.

Gæld på over 132 mio. kr.

Consenta Holding gik konkurs, da Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank, som i en årrække havde stået for finansieringen af koncernen, opsagde deres kreditter til moderselskabet i størrelsesordenen ca. 100 mio. kr., og selskabet havde ingen mulighed for at indfri denne gæld.

I HT Defta er aktiver og passiver opjort til godt 208 mio. kr.
Der er omsætningsaktiver for godt 136 mio. kr. Egenkapitalen er på godt 70 mio. kr.

Gældsforpligtelserne er på godt 132 mio. kr., godt 80 mio. kr. er kortfristede og godt 52 mio. kr. langfristede.
-jhan 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden